Urbanism

PATJ Brasov

COLECTIV DE COLABORARE – Sectiune: PROFIL TERITORIAL
AUTORI: prof. dr. arh. Peter DERER UAUIM
lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN UAUIM
arh. Constantin CHIFELEA Urban Proiect
Cuprins PROFIL TERITORIAL:
T.1. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL
T.1.1. ELEMENTE DE STRATEGIE
T.1.2. PROPUNERI
T.2. PROBLEMATICA CADRULUI NATURAL
T.2.1. SOLUL SI SUBSOLUL
T.2.2. APELE DE SUPRAFATA SI SUBTERANE
T.2.3. FLORA SI FAUNA
T.2.4. REZERVATIILE NATURALE
T.3. PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI
T.3.1. CALITATEA AERULUI
T.3.2 CALITATEA APEI
T.3.3. CALITATEA SOLULUI
T.3.4. DESEURILE
T.3.5. EVALUAREA DISFUNCTIONALITATILOR
T.3.6. PROPUNERI SI RECOMANDARI
T.4. RETEAUA DE LOCALITATI IN TERITORIU
T.4.1. ZONIFICAREA
T.4.2. BILANT TERITORIAL
T.4.3. DEZVOLTAREA RETELEI DE LOCALITATI
T.4.4. LOCUIREA
T.4.5. DOTARI PUBLICE
T.4.6. PATRIMONIUL CONSTRUIT
T.5. INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT SI COMUNICATIE
T.5.1. CAI DE TRANSPORT RUTIER
T.5.2. TRANSPORTUL FEROVIAR
T.5.3. ALTE MODALITATI DE TRANSPORT
T.5.4. TELECOMUNICATII
T.6. INFRASTRUCTURI ENERGETICE
T.6.1.SURSE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
T.6.2. DEZVOLTAREA RETELELOR ELECTRICE
T.6.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA
T.6.4. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE SI FLUIDE COMBUSTIBILE
T.7. INFRASTRUCTURI PENTRU GOSPODARIREA APELOR
T.7.1. AMENAJAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC
T.7.2. ECHIPAREA HIDRO-EDILITARA A LOCALITATILOR
T.8. ANEXE SI BIBLIOGRAFIE
T- PROFILUL TERITORIAL - PROPUNERI
ELEMENTE DE STRATEGIE :
Obiectivele strategice propuse pentru PATJ Brasov, privesc reteaua de localitati in
totalitate, componentele mari si localitatile componente de detaliu. Prioritatile se refera la :
imbunatatirea structurii si repartitia localitatilor in teritoriu, imbunatatirea rolului si functiunilor
retelei – centre si arii de polarizare, dezvoltarea sistemului de dotari publice de interes teritorialsi
asigurarea necesarului de locuinte in principalele centre urbane
Strategia de dezvoltare a retelei de localitati isi propune urmatoarele obiective:
• Integrarea retelei judetene in reteaua regionala si nationala de localitatai, prin racordarea
la axe de dezvolatre si infrastructuri;
• Ierarhizarea coerenta prin accentuarea anumitor centre si atenuarea discrepantei dintre
stadiul de dezvoltare al resedintei de judet si cel al celorlalte orase;
• Promovarea de noi orase si centre sau axe intercomunale;
• Propunerea de noi poli de dezvoltare turistici in contrabalansare cu zona Municipiului
Brasov si a imprejurimilor acestora;
• Imbunatatirea conditiilor de mediu si protejarea zonelor naturale valoroase;
• Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca a populatiei, prin dezvoltarea serviciilor si a
altor activitati.;
• Elaborarea si aplicarea unor programe de informare si educare privind populatia la nivel
teritorial si local ;

PUZ Dambovita Axa Structuranta

DENUMIREA LUCRARII: PUZ DAMBOVITA AXA STRUCTURANTA, Bucuresti
BENEFICIAR: PRIMARIA Municipiului BUCURESTI, CPUMB
PROIECTARE: UAUIM prin CCPEC – Bucuresti
Sef proiect specialitate: prof.dr. arh. Angela Filipeanu
Intocmit – Sectiune Reglementari si Elemente de Regulament: arh. Cerasella Craciun

PUZ Floreasca

DENUMIREA LUCRARII: PUZ „CARTIER FLOREASCA”, Sector 2 , Bucuresti
BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 2 – BUCURESTI
PROIECTARE: S.C. ADEST CONSULTING s.r.l. – Bucuresti
COORDONARE: – GRAPHIS SPOT SRL – arh. Cerasella Craciun
FEBRUARIE 2003
In cadrul documentatiei P.U.Z. se doreste solutionarea si reglementarea din
punct de vedere arhitectural-urbanistic, peisagistic si economic a zonei cartierului
Floreasca, situata la nordul Municipiului Bucuresti si la sud de salba lacurilor din
nord.
Studiul urmareste medierea intre valorificarea urbanistica si economica a
unui bogat potential de construire existent si protejarea patrimoniului natural si
construit valoros, cu imbunatatirea cadrului si conditiilor de viata.
In prezent, terenul studiat este constituit in proportie de cca 15% din zona
verde amenajata, respectiv Parcul Verdi si Parcul Beethoven.
Ambele parcuri sunt deja constituite si amenajate cu cateva locuri de
joaca si locuri de odihna, dar necesita o reamenajare peisagistica, precum si
realizarea de alte dotari specifice zonei de parc, care sa se adreseze diferitelor
varste.
Obiectivul principal in ceea ce priveste cele doua parcuri este acela de
conservare a lor, pastrare si imbunatatire a vegetatiei existente, precum si
realizarea de noi plantatii de aliniament sau de protectie.

PUZ Palazu Mare Constanta

Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC ZONAL PALAZU MARE 3,
MUNICIPIUL CONSTANTA
Beneficiar: - Primaria Municipiului Constanta
Proiectant general: D.S.B.A. – conf. dr. arh. Dorin Stefan
Coordonare Proiect: GRAPHIS SPOT – lect. drd. arh. Cerasella Craciun
Data elaborarii: - Mai 2003
Zona care constituie obiectul Planului Urbanistic Zonal, in suprafata totala
de cca 384 ha, este situata in nordul municipiului Constanta, la limita teritoriului
administrativ si intravilan, in imediata vecinatate a Localitatii Ovidiu si a intrarii pe
teritoriul Municipiului Constanta.
Zona propusa studiului face parte din intravilanul municipiului Constanta prin
Hotararea de Consiliu nr. 15/1993, completata cu Hotararea de Consiliu nr. 31/
01.04.1997.
Zona prezinta o importanta deosebita in contextul orasului. Obiectivele
necesare a fi rezolvate in cadrul Planului Urbanistic Zonal decurg din caracterul de
unicitate al zonei situata la intrarea in Municipiul Constanta, pe malul Lacului
Siutghiol, ce constituie o zona cu mare potential de dezvoltare rezidential, cultural,
comercial si servicii, de sport, agrement, loisir, turistic, constituind un cadru
ambiental reprezentativ,atat pentru locuitorii orasului, cat si pentru vizitatori sau
turisti.

PUZ Parcul Carol

Catedra Urbanism Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului
DENUMIREA PROIECTULUI:
P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L - PARCUL CAROL - ACTUALIZARE SI
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE, DIAGNOZA, REGLEMENTARI, PLAN DE ACTIUNE SI
STUDIU DE PREFEZABILITATE – sef proiect
PROIECTANT:
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU” BUCURESTI prin
CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERIZA SI CONSULTING
NR. PROIECT: 15/2004
FAZA DE PROIECTARE: PROIECT DE URBANISM si AMENAJARE PEISAGISTICA
AMPLASAMENTUL: SECTOR 1, B U C U R E S T I
BENEFICIAR: MUNICIPALITATEA BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCURESTI, CPUMB si DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI
AMENAJAREA TERITORIULUI
SEF PROIECT:
lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN
Intocmit: asist. drd arh. Cristina ENACHE - urbanism si peisagistica
Colectiv elaborare:
asist. arh. Miruna ZAHARIA – studiu marketing
ing. hort. Mihaela MARINESCU – studiul vegetatiei, horticultura
STUDII DE FUNDAMENTARE:
STUDIU ISTORIC: lect. drd. arh. Valeriu DRAGAN
STUDIU DE MEDIU si STUDIU GEOTEHNIC: prof. dr. Maria PATROESCU
asist. drd. geograf Cristian IOJA
RETELE TEHNICO-EDILITARE: ing. Sefcati ABDURAIM

PUZ Parcul Cismigiu

Catedra Urbanism Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului
DENUMIREA PROIECTULUI:
P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L - PARCUL CISMIGIU - ACTUALIZARE SI ANALIZA
SITUATIEI EXISTENTE, DIAGNOZA, REGLEMENTARI, PLAN DE ACTIUNE SI STUDIU DE
PREFEZABILITATE – sef proiect
PROIECTANT:
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU” BUCURESTI prin
CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERIZA SI CONSULTING
NR. PROIECT: 14/2004
FAZA DE PROIECTARE: PROIECT DE URBANISM si AMENAJARE PEISAGISTICA
AMPLASAMENTUL: SECTOR 1, B U C U R E S T I
BENEFICIAR: MUNICIPALITATEA BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CPUMB
si DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
SEF PROIECT:
lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN
Colectiv elaborare:
asist. drd arh. Cristina ENACHE - urbanism si peisagistica
asist. arh. Miruna ZAHARIA – studiu marketing
ing. hort. Mihaela MARINESCU – studiul vegetatiei, horticultura
stud. urb. Alexandra VISINESCU – redactare grafica computerizata
stud urb. Alexandru Ghita – redactare grafica computerizata
STUDII DE FUNDAMENTARE:
STUDIU ISTORIC: prof. dr. arh. Nicolae Lascu
asist. arh. Irina Tulbure
STUDIU DE MEDIU si STUDIU GEOTEHNIC: prof. dr. Maria PATROESCU
asist. drd. geograf Cristian IOJA
RETELE TEHNICO-EDILITARE: ing. Sefcati ABDURAIM
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Zona propusa studiului face parte din nucleele verzi existente importante, situate in contact cu
axa nord-sud a Municipiului Bucuresti, cu un rol deosebit in mentinerea microclimatului si al sanatatii
populatiei capitalei
Parcul Cismigiu este un model de gradina urbana reprezentativa la nivel municipal. Obiectivele
necesare a fi rezolvate in cadrul Planului Urbanistic Zonal decurg din caracterul de unicitate al zonei
Parcului Cismigiu, ce constituie una dintre zonele verzi protejate cele mai extinse ale municipiului
Bucuresti, in care sunt concentrate importante dotari de odihna si relaxare, amenajari de spatii verzi
si pietonale, constituind un cadru ambiental reprezentativ, intens frecventat de locuitorii orasului.
Scopul studiului –este stabilirea reglementarilor de urbanism necesar a fi aplicate în utilizarea
terenurilor, în organizarea peisagera si în conformarea constructiilor din zona delimitata pentru Parcul
Cismigiu, în corelare cu strategia de dezvoltare urbana stabilita prin P.U.G. si R.L.U. ale Municipiului
Bucuresti, aprobate prin H.C.G.M.B. nr.269 din 21.12.2000 si în acord cu optiunile populatiei.
Proiectul se încadreaza în strategia de dezvoltare a municipiului Bucuresti, prin accentuarea
identitatii Capitalei în concordanta cu aspiratia sa de a deveni o metropola europeana. În acest sens
se creeaza necesitatea formularii si aplicarii unor masuri menite sa conduca spre ameliorarea calitatii
spatiilor urbane si sporirea «prestigiului urban» caimportanta sursa de atragere a investitiilor si,
implicit, de crestere economica a orasului.
Lucrarea se elaboreaza în scopul definirii unui mod coerent de organizare urbanistica si
peisagistica a Parcului Cismigiu, precum si a unui set de categorii de interventii destinate crearii unui
cadru spatial-volumetric, ambiental si de imagine, corespunzator importantei valorilor sale de
patrimoniu natural, vocatiei zonei si importantei sale în ansamblul orasului.
Scopul studiului este stabilirea obiectivelor, actiunilor, prioritatilor si reglementarilor de
urbanism necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor, în organizarea peisagera si în conformarea
constructiilor din zona delimitata pentru Parcul Cismigiu, în corelare cu strategia de dezvoltare urbana
stabilita prin P.U.G. si R.L.U. ale Municipiului Bucuresti, aprobate prin H.C.G.M.B. nr.269 din
21.12.2000 si în acord cu optiunile populatiei.

PUZ Parcul Herastrau

DENUMIRE PROIECT 2004:
P.U.Z. PARCUL HERASTRAU – ETAPA REGULAMENTE
P.U.D. PE AXE SI CENTRE DE INTERES
PROIECT NR. 40 /2004-2005
FAZA DE PROIECTARE: FAZA I - Partiala
SPECIALITATEA: URBANISM SI PEISAGISTICA
AMPLASAMENTUL: Sector 1, Municipiul Bucuresti
BENEFICIAR:
MUNICIPALITATEA BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
PROIECTANT:
Centrul de Cercetare, Experiza si Consulting
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”
Sef Proiect: lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN
Colectiv elaborare:
lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN – sef proiect
asist. arh. Florentin GUDILA – intocmitor si redactare grafica
computerizata
prep. urb. Ioana LUPOAIE – intocmitor si redactare grafica
computerizata
prep. urb. Octavia STEPAN – intocmitor si redactare grafica
computerizata
urb. Maria Ilica PILU – intocmitor si redactare grafica
computerizata
urb. Andreea POPA – intocmitor si redactare grafica
computerizata
urb. Andreea RADU – intocmitor si redactare grafica
computerizata
ing. hort. Mihaela MARINESCU – studiul vegetatiei, horticultura
DENUMIRE PROIECT 2004:
PLAN URBANISTIC ZONAL PARCUL HERASTRAU –
Actualizare si analiza situatiei existente, diagnoza, reglementari,
plan de actiune, studiu de prefezabilitate
SPECIALITATEA: URBANISM SI PEISAGISTICA
BUCURESTI, Noiembrie 2004
AMPLASAMENTUL:Sector 1, Municipiul Bucuresti
BENEFICIAR:
MUNICIPALITATEA BUCURESTI, PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI -
CENTRU DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA
Sef Proiect Complex:
prof. dr. arh. Angela FILIPEANU
URBANISM-PEISAGISTICA
Colectiv elaborare:
lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN – intocmitor principal, coordonare
asist. drd. arh. Claudiu RUNCEANU – studiu de marketing
ing. hort. Mihaela MARINESCU – studiul vegetatiei, horticultura
peisag. Nicolas TRIBOI – studiu mobilier urban si iluminat
prep. urb. Ioana LUPOAIE – redactare grafica computerizata
stud. urb. Alina DRAGAN – redactare grafica computerizata
stud urb. Diana CONSTANTIN – redactare grafica computerizata
Colaboratori:
asist. arh. Cristina ENACHE - cartare teren, foto, redactare plan baza
asist. arh. George DOBRE - foto
ing. Iulia CATANA - cartare vegetatie
ing. Angelo Morassi - redactare grafica computerizata
stud. arh. Razvan DUMITRU - cartare teren, foto, redactare grafica
stud. urb. Marius MIRON - cartare teren, foto redactare grafica
stud. urb. Nicolae IONESCU - redactare grafica computerizata
stud. urb. Alexandru STROIE - cartare teren, foto si redactare grafica
stud. urb. Andreea BORTUN - cartare teren, foto si redactare grafica
stud. urb. Serban PETRESCU - cartare teren, foto si redactare grafica
stud. urb. Cristina CONSTANTINESCU - cartare teren, foto si redactare grafica
STUDIU DE MARKETING SI OPTIUNI ALE POPULATIEI
lect. drd. arh. Liviu IANASI – coordonator
asist. drd. arh. Claudiu RUNCEANU - intocmitor
lect. drd. arh. Cerasella CRACIUN – intocmitor
prep. drd. soc. Erika Covacs – studiu sociologic
STUDIU ISTORIC:
prof. dr. arh. Anca BRATULEANU - coordonator
lect. arh. Valeriu DRAGAN - intocmitor
STUDII DE FUNDAMENTARE:
STUDIU DE MEDIU si STUDIU GEOTEHNIC: prof. dr. Maria PATROESCU
Cristian JOJA
RETELE TEHNICO-EDILITARE: ing. Sefcati ABDURAIM
ing. Ovidiu DUMITRESCU
tehn.Constantin TRUFAS
STUDIU ECONOMIC: ing. Doina HARACIU

PUZ Stefanesti

DENUMIREA LUCRARII: PUZ „STEFANESTI IN FOREST”, Sector 2, Bucuresti
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII-DE-JOS, JUDETUL ILFOV
PROIECTANT PRINCIPAL: S.C. Urban Concept SRL – Bucuresti
COORDONARE: – GRAPHIS SPOT SRL – arh. Cerasella Craciun
OCTOMBRIE 2002
Prin prezenta documentatie de tip P.U.Z. se doreste solutionarea si reglementarea din punct
de vedere arhitectural-urbanistic, peisagistic si economic a parcelarii zonei de sud-est, situata la
nord de padurea Padurea Stefanesti (Vulpache-Lipoveanca), precum si reglementarea
proximitatilor zonei studiate, urmare a necesitatii de revitalizare, reabilitare si reintegrare in
structura si viata urbana a comunei Stefanestii de Jos.
Studiul urmareste medierea intre valorificarea urbanistica si economice ale unui bogat
potential de construire existent si protejarea patrimoniului natural valoros, cu imbunatatirea
cadrului si conditiilor de viata.Teritoriul delimitat mai sus reprezinta zona extrem sudica a
intravilanului Comunei Stefanestii de Jos, zona care beneficiaza de o asezare extrem de
favorabila in vecinatatea Padurii Vulpache-Lipoveanca.
Prin prezentul proiect pentru asigurarea coerentei si personalitatii zonei se propune
pastrarea caracterului preponderent plantat al zonei, fara depasirea procentului de ocupare de
30 % (exceptie facand zona de servicii unde se accepta un procent de 40%); incurajarea
legaturilor de circulatie a zonei cu centrul comunei, precum si cu padurea; pentru zona situata la
est de drumul judetean si la vest de zona rezidentiala, ocupata cu case aflate in stare de
degradare, se propune realizarea unei zone functionale rezidentiale cu locuinte sociale si
servicii, comert, in relatie cu drumul judetean si cu pozitia zonei, la intrarea in comuna; zona va
avea un regim de inaltime de max. P+2;